Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2019

panigrabarz
9878 8f00 500
w głębi serca wszyscy czujemy podobnie
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viainsanedreamer insanedreamer
panigrabarz
panigrabarz
9600 5744 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viainsanedreamer insanedreamer
panigrabarz
0382 e19d
panigrabarz
panigrabarz
Summer in da City
Reposted fromdhoop dhoop viainsanedreamer insanedreamer
panigrabarz
1458 2768
Reposted fromkarahippie karahippie viainsanedreamer insanedreamer
panigrabarz
Zanim kogoś ocenisz, przejdź się chociaż w jednym jego bucie. Doznaj domu rodzinnego, poczuj związki w których był, spójrz jego oczami na ludzi, którzy go skrzywdzili i których on skrzywdził. Wtedy możesz powiedzieć, że zdążyłeś go choć trochę poznać.
— "Emocjonalni"
panigrabarz
panigrabarz
Reposted fromshakeme shakeme viainsanedreamer insanedreamer

June 27 2019

panigrabarz
panigrabarz
3408 eebf 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind vianikotyna nikotyna
panigrabarz
2950 653e 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianikotyna nikotyna
panigrabarz
4517 a5b4 500
Reposted fromtojika4 tojika4 vianikotyna nikotyna
panigrabarz
5613 e412 500
Reposted fromtfu tfu viayanek yanek
panigrabarz
0583 c480 500
panigrabarz
0581 3812 500
panigrabarz
Chorzów, lata 60.
Reposted fromfelicka felicka viainsanedreamer insanedreamer
panigrabarz
8386 efaa
Reposted fromweightless weightless viainsanedreamer insanedreamer
panigrabarz
9015 85a6 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl