Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2017

panigrabarz
3686 b0fc
Reposted fromparkaboy parkaboy viajanealicejones janealicejones

May 22 2017

panigrabarz
5250 e9af 500
Reposted fromidiod idiod viajanealicejones janealicejones
7633 af0c
Reposted fromkimik kimik viajanealicejones janealicejones
7654 cebf 500

maramarta:

BuonOggi … 

dee goo photo

Reposted fromkimik kimik viajanealicejones janealicejones
7655 3536 500
Reposted fromkimik kimik viajanealicejones janealicejones
7828 3310 500

freshmoviequotes:

The Mother and the Whore (1973)

panigrabarz


drew this today
2862 baba 500
panigrabarz
7516 aa95 500
Reposted fromregcord regcord viapanpancerny panpancerny
1621 ea64
1862 a672 500
Reposted fromidiod idiod viaicantsleepatnight icantsleepatnight
1745 ec91
panigrabarz
Mam teraz trudne rzeczy do przeżycia ze sobą samą. Tu mi nikt nie pomoże, nikt tu za mną nie pójdzie. Lepiej mnie tak zostawić.
— Zofia Nałkowska, "Granica"
panigrabarz
Tak, możesz być wszystkim dla mnie. Wierzę w ciebie i wierzyłam od pierwszej chwili naszego poznania. Możesz wszystko zmienić, wszystko ze mnie zrobić, co zechcesz. Tylko chciej tego i kochaj mnie bardzo. Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie. Ginę czasem nawet sama dla siebie. Sama siebie nie znam w takich chwilach.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl